Fangzhou Yao

Collaborator

Select publications

  1. Shaikh, Furquan, Fangzhou Yao, Indranil Gupta, Roy Campbell. "VMDedup: Memory De-duplication in Hypervisor," Proc. IEEE International Workshop on Cloud Analytics (IWCA), 2014.